วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เกมนันทนาการ (เกมแม่นาค)

เกมแม่นาค


ผลการประเมินความพึงพอใจ
ระดับ มาก  ร้อยละ 78.43
ระดับ ปานกลาง  ร้อยละ 13.73
ระดับ น้อย  ร้อยละ 7.84

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สานรักจากกระดาษเส้น (ลาย1)

ลายขัด (ลาย1)
แจกอุปกรณ์
ศึกษาใบความรู้
ลงมือปฏิบัติ
ผลงานของเรา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ระดับมาก  ร้อยละ 66.67
ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.25
ระดับน้อย ร้อยละ 2.08
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมรักเธอประเทศไทย

กิจกรรมร้องเพลงรักเธอประเทศไทย


ผลการประเมินความพึงพอใจ
ระดับมาก  ร้อยละ 86.79
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 11.32
ระดับน้อย  ร้อยละ 1.89

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมนิทานหรรษา

นิทานหรรษา

เขียนนิทานพร้อมวาดรูปประกอบ
ผลงานของพวกเราการแสดงบทบาทสมมุตินิทานของแต่ละกลุ่ม
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมนิทานหรรษา


                                          ระดับ มาก    ร้อยละ 88.24
                                          ระดับ ปานกลาง  ร้อยละ 11.76
                                          ระดับ น้อย   ร้อยละ   -