วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม ป.ปลาหรรษา Hand

กิจกรรม ป.ปลาหรรษา


ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 84.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 11.93
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมกังหันลม Hand

กืจกรรมกังหันลมผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ  86.23
ระดับปานกลาง ร้อยละ  8.59
ระดับน้อย ร้อยละ  5.18


กิจกรรมต้นไม้ของพ่อ ( Heart )

กิจกรรมต้นไม้ของพ่อ


ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 72.34
ระดับปานกลาง ร้อยละ 12.77
ระดับน้อย ร้อยละ 14.89