วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมภาพสวยด้วยกระดาษม้วน Hand

กิจกรรมภาพสวยด้วยกระดาษม้วน
สรุปความพึงพอใจของผู้เรียน
ระดับมาก  ร้อยละ 81.64
ระดับปานกลาง ร้อยละ 12.24
ระดับน้อย  ร้อยละ 6.12
กิจกรรมนิทานแผ่นเดียว Head

กิจกรรมนิทานแผ่นเดียว
สรุปความพึงพอใจของผู้เรียน
ระดับมาก  ร้อยละ 80.64
ระดับปานกลาง ร้อยละ 13.24
ระดับน้อย  ร้อยละ 6.12


กิจกรรมเพลงเราสู้ Heart

กิจกรรมเพลงเราสู้
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 94.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 1.92
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84