วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ถักสายร้อยสร้อย

ถักสายร้อยสร้อย  Hand
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 84.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 11.93
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น